Уведомление за поверителност

Настоящата Политика за поверителност определя правилата за обработка на лични данни и правилата за функциониране на "бисквитки" (“cookies")

I. Определения:

Администратор на лични данни -

ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево,
област Ловешка, п.к.5548, ЕИК: 110558022
Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
Адрес за кореспонден ция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e
mail адрес: GDPRBG@maspex.com ; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
Лични данни - всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е
идентифицирано или може да бъде идентифицирано по един или повече специфични фактори определяне на физически, физиологични, генетични, психологически, икономически, културна или социална идентичност, включително IP устройства, данни за местоположението, идентификатор на интернет и информация, събрана чрез файлове "бисквитки" (“cookies”) и други подобни технологии.
Регламента - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
Уебсайт уеб сайтът / социалната медия (платформата), на който се намирате и от
която сте препратени към настоящата политика.
Администратор на уебсайт лице, което поддържа уебсайтът/социалната медия
(платформата). Възможно е това лице да е различно от посочения по долу администратор на лични данни, последното можете да проверите на самата платформа.
Потребител всяко физическо лице, което посещава уебсайта и / или използва
уебсайта и/или компютърни програми за комуникация (chatbots)

II. Обработване на лични данни във връзка с използването на Уебсайта

1. Правила при обработката на лични данни:
Във връзка с използвания от Потребителя Уебсайт, Администраторът на Лични
Данни обработва Личните данни на Потребителя до степента, необходима за
предоставяне на услуга, състояща се в предоставяне на съдържание публикувано в Уеб сайта, комуникация с Потребителя, предоставяне на отговори на запитванията, направени от Потребителите на Уебсайта, а също така и информация за активността на Потребителя в уебсайта.

Обработването на Личните данни на Потребителите ще бъде осъществявано
из цяло в съответствие с приложимите нормативни актове, в това число Регламентът.
Администраторът на Лични Данни използва технически и организационни средства осигуряващи защитата на обработката на Лични данни и защитата на лични данни срещу предоставянето и м на неупълномощени лица, срещу тяхната обработка в нарушение на съответните законови разпоредби засягащи защитата на лични данни и срещу тяхната промяна, загуба или унищожаване.
Администраторът на Лични данни не предоставя Лични данни на Потребителите в трети държави извън Европейското икономическо пространство . Личните данни на Потребителите на Уебсайта не са обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране от Администратора на Лични данни.

2. Цели и правни основания за обработването на Лични данни и срок на
обработване на Личните данни

Личните данни на Потребителя могат да бъдат обработвани за следните цели:

а) с цел идентификация на Потребителя, комуникация с Потребителя и
предоставяне на отговори на запитване от страна на Потребителя
Потребителят има възможност да се свърже с Администратора на Личните Данни
чрез използването на достъпните в Уебсайта електронни формуляри за контакт.
Използването на формуляра изисква посочването на Лични данни, необходими за
свързването с Потребите ля и предоставянето на отговор на запитване. Потребителят в съдържанието на питането може също да подаде други данни с цел улесняване на контакта или обработката на запитването . Предоставянето на Лични данни е доброволно, но тяхното непредоставяне води до липса на възможност за комуникация и реализация на обработката на запитването, участието и т.н. Правното основание за обработка на лични данни с по горе посочената цел е съгласие на Потребителя, както е посочено в чл.6,
пар. 1 буква а) от Регламента . Лични те данни на потребителя ще бъдат обработвани за периода необходим за предоставяне на отговор на запитването.
В случай, че Личните данни се обработват с помощта на компютърни програми за
разговор с Потребителя („чатбот“), Личните данни на Потребителя ще бъдат обработвани през периода на достъп до тази програма за разговор с Потребителя.
Потребителят има право да оттегли съгласието си относно обработката на Личните данни без това да оказва влияние на законосъобразността на обработването, което е осъществе но на база съгласието преди оттеглянето му.

b) с цел разглеждане на рекламации
Потребителят чрез използването на електронни формуляри за контакт или чрез
функционалните възможности достъпни в Уебсайта може да подаде рекламация във връзка с продукти, чийто производител/дистрибутор е Администраторът на Лични данни.
Тогава правното основание за обработка на Лични данни е спазването на законово задължение (чл. 6, пар. 1 буква в) от Регламента). Лични данни предоставени от Потребителя с цел разглеждане на рекламации ще бъдат обработвани за период необходим за разглеждане на рекламации и за периода в който могат да бъдат предявявани претенции, а ако е необходимо и за периода за защита срещу претенциите от Потребителя.

c) с цел участието в игри, конкурси и др.
Потребителят може да изрази съгласие за обработване на Лични данни с цел
участието в организирани в Уебсайта игри. Обработването на лични данни с
горепосочената цел е на основание чл. 6 пар.1 буква a ) от Регламента , т.е на базата на съгласие.
Предоставянето на Лични данни от Потребителя е доброволно, но необходимо за
участието в играта. Потребителят има право да оттегли съгласието си относно
обработката на Личните данни с цел участие в играта по всяко време без това да оказва влияние на законосъобразн остта на обработването, което е осъществено на база съгласието преди оттеглянето му.
Правилата за обработка на Лични данни на Потребителя при организирани игри с
посредничеството на Уебсайт и/или трето лице, в това число и периодът на обработка на Личните данни във връзка с участието в играта, ще бъдат посочени в правилата на съответната игра за приемане от Потребителя преди да заяви участието си в играта и при изразяване на съгласие за обработка на лични данни с цел участие в играта.
d ) с цел адаптиране съдържанието на Уебсайта към предпочитанията на
Потребителя и комуникация с Потребителя, оптимизиране използването на
Уебсайта, с цел изготвянето на статистически данни, презентации на реклами,
реализирането на анкети и откриване на ботове и измами в услуг ите за анализ на
маркетингови инструменти.
Обработката на Лични данни на Потребителя с горепосочената цел е необходимо
за целите на легитимните интереси на Администратора, т.е за осигуряването на
правилното функциониране на Уебсайта и провеждането на пром оционални и
маркетингови дейности, включително включването на характеристиките на получателите при извършените дейности, както и защита на Уебсайта срещу незаконни опити за интеграция в Уебсайта, например опити за проникване в Уебсайта от неупълномощени лица. Правно основание за обработка на лични данни с горепосочената цел е чл. 6 ал. 1 буква е) от Регламента . Администраторът на Личните данни реализира горепосочената цел използвайки и файлове cookies подробно описани в Раздел III cookies.
3. Получатели на Данни

Личните данни на Потребителите на Уебсайта ще бъдат предоставяни на
упълномощени служители на Администратора на Лични Данни, ако Администратора на Уебсайта е различно лице и на негови упълномощени служители, на компании от групата на Администр атора на лични Данни, която поради обхвата на своята дейност остава компетентна да даде отговор на питането на Потребителя на Уебсайта, на предприятия, предоставящи услуги и техническа поддръжка за приложения, програми за компютърни информационни системи и Уебсайт, в които личните данни на Потребителите са обработени, на маркетингови и рекламни агенции, на медийни агенции работещи съвместно с Администратора на уебсайта или с Администратора на Личните Дании, на Партньори на Администратора на Уебсайта и/или на Администратора на Личните Данни и на държавните органи, когато такова задължение произтича от законовите разпоредби.
Освен това в случай, когато Потребителят с посредничеството на Уебсайта е подал
рекламация засягаща продуктите, на които производител са компании от групата на
Администратора на Лични Данни, Личните данни на Потребителя могат да бъдат
предоставени на производителите на тези продукти.
4. Права на Потребителите в областта на Личните данни
1. Потребителите на Уебсайта имат правото на:
a) достъп до своите Лични данни;
b) поправка, заличаване или ограничаване на обработването на Лични
c) правото да повдига възражения спрямо обработката на Лични
d) правото да поиска прехвърляне на Лични
e) правото да подава жалба относно обработването на личните си данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.
2. Горепосочените права Потребителите могат да реализират чрез контакта с
Администратора на Лични Данни на адреса за корес понденция или на електронния адрес по Защита на Личните Данни : GDPRBG@maspex.com
Данни за контакт с Администратора на Лични Данни:
„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево,
област Ловешка, п.к.5548, ЕИК: 110558022
Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e
mail адрес: GDPRBG@maspex.com ; Ловеч 5500, пощ. кутия
III. Политика за „Бисквитки“ („Cookies")

Политиката на cookies се отнася за уебсайтове, на които Администраторът на лични данни е и Администратор на Уебсайта. Тези страници използват файлове cookies. Използване на уебсайтове без промяна на настройките на браузъра на Потребителя означава, че файловете cookies са поставени в крайното устройство на Потребителя.
Потребителят винаги може да промени тези настройки.
1. Файловете cookies представляват IT данни, по специално текстови файлове,
които се съхраняват в крайното устройство на Потребителя на уебсайта и са
предназначени за използване на уебсайтове. Обикновено cookies съдържат
наименованието на интернет страницата, от която пр оизлизат, времето за съхранението им в крайното устройство и za дадените им данни (такива като напр. уникален номер).
2. Файловете cookies не служат за идентификация на потребителя и въз основа на
тях не се определя самоличността на потребителя.
3. Лицето, което поставя информация под формата на файлове cookies (така
наречените бисквитки) в крайното устройство на Потребителя (напр. в компютър, таблет, смартфон, смарт телевизор и др.) и този, които получа достъп до тях е Администраторът на Уебсайта.
4. Поместване на информация в крайното устройство на Потребителя и
използването ѝ могат да осъществяват също така и лицата работещи съвместно с
Администратора на Уебсайта и/или с Администратора на Лични Данни Партньори, предоставящи аналитични услуги, реклам одатели, разработчиците на приложения, рекламни агенции.
5. Сайтът може да постави файл cookie в браузъра , ако браузърът го позволява.
Важно е, че браузърът позволява на сайта достъп единствено до файлове cookies
поставени от тази страница , а не до файлове поставени от други сайтове.
6. Сайтовете, администрирани от Администратора на лични данни като Администратор на Уебсайт използват файловете cookies с цел:
◌ адаптиране на съдържанието и приложенията към предпочитанията на
Потребителя и оптимизира не използването на уебсайта (напр. файловете cookies
позволяват да се разпознае устройството на Потребителя и правилно показване на сайта адаптиран към неговите индивидуални потребности, напр. резолюция на браузъра, езикови предпочитания, размер на шрифта)
◌ изготвяне на статистически данни, чийто анализ позволява подобряване на
структурата и съдържанието на уебсайта и приложенията (напр. подобряване на
елементите на страницата в резултат на технически грешки на уебсайта, подобряване на пътя на Потребител я, за да получи желаното съдържание възможно най бързо);
◌ Поддържане на сесията на Потребителя (след влизане в системата),
благодарение на което Потребителят не трябва отново да вписва потребителското си име и паролата на всяка подстраница от сайта и при ложението или на всяко влизане в тях;
◌ реализиране на анкети по специално, за да се избегне многократно представяне на една и съща анкета на един и същ Потребител и да представи проучвания по начин, който отчита интересите на Потребителите;
◌ откриван е на ботове и злоупотреби в услугите (напр. Опити за проникване в
Сайта).

7. Поради времето на съществуване на cookies, Сайтът използва два основни типа
такива файлове:

◌ сесийни временни файлове, съхранявани в крайното устройство на
Потребителя до мом ента на излизане, напискане на Уебсайта и приложението или деактивиране на софтуера (и нтернет браузъра);
◌ постоянни съхранени в крайното устройство на Потребителя за време
определено в параметрите на файловете cookies или до момента на тяхното премахва не от Потребителя.
8. С оглед на целта на файловете cookies, Уебсайтът използва следните видове:
◌ необходими за функционирането на услугите и приложенията позволяващи
използването на услуги, напр. удостоверяващи файловете cookies използвани за услуги, изискващи удостоверяване;
◌ служещи за осигуряването на безопасност, напр. използвани за откриване на
злоупотреби в областта на удостоверяването;
◌ производителни позволяващи събирането на информация за използването на
уебсайтове и приложения;
◌ функционални позволяващи „запомнянето“ на избрани от Потребителя
настройки и персонализиране на интерфейса на Потребителя, напр. в областта на
избрания език или регион, от който идва Потребителят, размер на шрифта, облика на сайта и приложенията и т. н.
◌ рекламни позволяващи предоставянето на рекламно съдържание на
Потребителите, съобразено с техните интереси;
◌ статистически използван и за отчитане на статистическите данни засягащи
интернет сайтовете и приложенията.
9. В много случаи софтуер, използван за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър),
позволява по подразбиране съхраняване на информация под формата на файловe cookies в крайното устройство на Потребителя. Потребителят все пак във всеки момент може да направи промяна на тези настройки. Липсат а на промени означава, че гореспоменатите информации могат да бъдат поместени и съхранявани в неговото крайно устройство, а Уебсайт ът ще съхранява информация в крайното устройство на Потребителя и ще получава достъп до тези информация.
10. От нивото на уеб браузъра, който Потребителят използва е възможно
собственоръчното управлени е на файловете cookies. В най популярните браузъри има възможност за:
◌ приемане на услугата cookies, което позволява на Потребителя използване на
опциите, предлагани от уебсайтов ете в пълен размер;
◌ управление на файловете cookies на ниво отделни сайтове, избрани от
Потребителя;
◌ задаване на настройките за различни видове файлове cookie, напр. приемане на
постоянните файлове като сесийни и т н;
◌ блокиране или изтриване на co okies.
11. Подробна информация за горното следва да в достъпна в настройките на
използвания уеб браузъра в раздел помощ в менюто на уеб браузъра. Ограничаване или деактивиране на използването на файлове cookies и други подобни технологии може да повлияят на някои функции, достъпни в нашите уебсай