ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEENS
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
 1. Играта „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, , наричан по-долу „Организатор“.
Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
 1. Играта се организира и провежда за територията на Република България, в обозначените с рекламни материали търговски обекти. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 00:00ч. на 15.04.2024 г. до 23:59 на 31.05.2024 г., или до изчерпване на количествата награди в търговските обекти, в които се провежда. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да променя датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на: www.promo.queens.bg.
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.
 1. Играта се провежда само в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва, при закупуване на два продукта Queen’s, в разфасовка от 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор, наричани по-долу „продукти“.
 3. При закупуване на два продукта Queen’s, в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, всички вкусове, в комбинация по избор, участникът получава, на касата на съответния търговски обект, скреч карта, изтриването на която ще му даде някоя от следните възможности:
- Да спечели Ароматна Свещ Queens
 - Да спечели брандирана Чаша Queens
- Да опита късмета си отново.
 1. Продуктите участващи в Играта не са обозначени със специална маркировка. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период на Играта (15.04.-31.05.2024 г.), но закупуването им извън него не дава право на участие в играта.
 2. Получаването на скреч картата ще бъде възможно единствено в обозначените с рекламни материали на играта обекти, в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект, в който се провежда Играта.
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?
 1. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
1.1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект, участващ в Играта и обозначен с рекламни материали, два продукта Queen’s, в разфасовка от 1L кутия и/или 2L PET, всички вкусове, в комбинация по избор и да  получи скреч карта, която да му даде някоя от следните възможност:
- Да спечели Ароматна Свещ Queens
 - Да спечели брандирана Чаша Queens
- Да опита късмета си отново.
1.2. Всеки участник следва да получи скреч карта от касите на магазина, непосредствено след покупка, съгласно условията на настоящите Официални правила. Ако скреч картата е печеливша, наградата се получава веднага от клиента на касата, срещу предоставяне на печелившата скреч карта. Спечелилият участник няма право да получи наградата си от друг обект, различен от този, в който е извършена покупката.
1.3. Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта, за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.
1.4. Всеки потребител може да участва в Играта неограничен брой пъти, ако е изпълнил условията за участие и е закупил два продукта Queen’s в разфасовка от 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор, съгласно условията на Играта.
 
Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД.
 
 1. Предоставените скреч карти от Организатора са общо за всички търговски обекти: 90 000 бр., от които 20 000 бр. са печеливши с текст: „Свещ Queen’s“, 25 000 бр. са печеливши с текст „ Чаша Queen’s” и 45 000  бр. са непечеливши с текст: „Опитай пак ????“.  
 2. Наградите и скреч картите са разпределени по обектите, в които се провежда Играта. Наградите се получават срещу печеливша скреч карта на касите в обекта.
 3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 4. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА.
 1. Организаторът не носи отговорност, ако количествата награди са се изчерпали в съответния търговски обект. Всеки участник, преди пкупка, следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличности на наградите.
 2. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда, както и за претърпени от участника загуби и/или вреди, вследствие на неправилно използване или съхранение на скреч картата.
 3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на: www.promo.queens.bg в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.
Раздел VIII­­. ДРУГИ
 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на: www.promo.queens.bg
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА:
Участниците, които участват в настоящата Игра „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“ не са ограничени от възможността да участват и в, паралелно провеждащата се в обозначените с рекламни материали обекти, Игра на Queen’s „СПЕЧЕЛИ ТВОЯТА ПОЧИВКА!“.
Всеки участник в Играта на Queen’s „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“,  има право да използва същата касова бележка от настоящата Игра и да я регистрира за участие и в Играта „СПЕЧЕЛИ ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“.
Пълни условия за играта на Queen’s „СПЕЧЕЛИ ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“. може да откриете тук:https://promo.queens.bg/oficialni-pravila
 
©2024г.  | “Тимбарк България” ЕООД