ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С QUEEN’S ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
„СПЕЧЕЛИ С QUEENS  ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.
 1. Играта „СПЕЧЕЛИ С QUEEN’S ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“ се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Изпълнител на играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, с ЕИК: 206114094, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238.
Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
 1. Играта се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от на 00:00 на 15.04.2024 г. до 23:59 часа на 31.05.2024 г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Играта, а именно: http://promo.queens.bg/.
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили  18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.
 1. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта Queen’s на един касов бон, в разфасовка от 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.
 
 1. Продажбите на продуктите, участващи в играта, започват на 15.04.2024г. и продължават до 31.05.2024 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.
 
Раздел V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.
 1. В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
1.1. Да закупува продуктите, участващи в играта, посочени в раздел IV, т.1, по-горе, в периода 15.04.2024 г – 31.05.2024 г.
1.2. Да създаде свой потребителски профил на уеб сайта на Играта: http://promo.queens.bg/ в периода от 00:00:00 часа на 15.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2024 г., да потвърди, че е съгласен с настоящите правила, да попълни задължителните полета с личните си данни: име и фамилия, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 15.04.2024 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2024 г. При регистрацията участникът вписва e-mail адрес, който е неговото потребителско име и създава своя парола. В случай на закупуване на следващ продукт участникът регистрира номера на касовата бележка и сумата на закупените продукти Queen’s 1 L и/или Queen’s2L PET /бутилка/, като влиза на сайта www.promo.queens.bg, използвайки своите потребителско име и парола.
1.3. Да регистрира номер, дата и сума (до 2 знака след десетичната запетая) на касова бележка /касови бележки/, съдържаща покупка на два броя продукти Queen’s, разфасовка 1L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор.
1.4. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка в профила си на сайта на Играта www.promo.queens.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са Queen’s 1L и/или 2L PET, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.
1.5. Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

2. За да участвате за спечелване на плажна кърпа трябва да закупите два броя продукти с марката “Queen’s” – всички вкусове, в разфасовка от 1 L кутия и/или 2L PET /бутилка/, в комбинация по избор, и да регистрирате касовата бележка в създадения от Вас профил на http://promo.queens.bg/.
 
 1. Участието за 3 бр. ваучери за екскурзия, на стойност 2000 лева, отново е обвързано с покупка на минимум два продукта Queen’s - 1 L кутия и/или 2L PET /бутилка/, всички вкусове, в комбинация по избор и регистрация на съответните касови бележки с натрупващи се точки. За да участвате в томболата за 3 бр. ваучери за екскурзия на стойност 2000 лв., следва да регистрирате касови бележки на обща стойност минимум 22 точки /22 лева/. 1 лев = 1 точка.
 2. Касовата бележка за покупката се приема за валидна, независимо от мястото, от което продуктът е закупен, стига да е на територията на Република България, и на касовия бон ясно и недвусмислено да се вижда обектът, от който е закупен продуктът, наличието на участващите в играта продукти и тяхната стойност.
 1. За целия срок на Играта, и независимо от броя на регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой награда от вид.
 2. Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта www.promo.queens.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.queens.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.
 3. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на изискванията на настоящите правила. Всяка касова бележка и стойността на закупените продукти Queen’s се регистрират еднократно на www.promo.queens.bg, с които потребителят участва в томбола за една от 500бр. плажни кърпи Queen’s. С натрупване на минимум 22 точки /1 т. = 1 лев/, участникът  участва в томболата за ваучер за екскурзия на стойност 2000лв.
Раздел V. НАГРАДЕН ФОНД.
 1. Награден фонд:
 
 1. 500 броя брандирани плажни кърпи Queen’s с размер 140см на 70см.
 2. 3 броя ваучери* за екскурзия на стойност 2 000лв с ДДС към Туроператорска Агенция „Бохемия“ със следните условия:
 
*С ваучера могат да се закупят всички туристически пакети, които предлага ТА „Бохемия“ до размера на неговата парична стойност. Ваучерът не може да се осребрява. Ваучерът  не подлежи на връщане. Ваучерът е със срок на валидност 1 година считано от 01.07.2024 г. След изтичане на този срок ваучерът губи своята валидност. В случай че спечелилият  избере продукт на по-висока стойност от стойността на ваучера, той може да доплати на място разликата. В случай че спечелилият  избере продукт на по-ниска стойност от стойността на ваучера, разликата не се възстановява.  Пълни правила относно използването на ваучера виж на: https://www.bohemia.bg/s/%D0%92%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D0%BA/208073/
 
 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола със специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.
 2. Тегленето на наградите ще се проведе по предварителен график, а именно:
 • 1во теглене на 29.04.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
 • 2ро теглене на 07.05.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
 • 3то теглене на 13.05.2024г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
 • 4то теглене на 20.05.2024 г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
 • 5то теглене на 27.05.2024 г., като ще бъдат изтеглени 80 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви;
 • 6то теглене на 03.06.2024 г., като ще бъдат изтеглени;
  - 100 печеливши за брандирани плажни кърпи Queen’s и 10 резерви
  - 3 печеливши за ваучери за екскурзия на стойност 2000 лв. и 3 резерви
 1. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печелившият участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.
Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.
 1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта www.promo.queens.bg в рамките на 3 дни от всяко теглене на наградите. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта с първа буква от собствено име, фамилия и последните пет цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.
 
 1. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.1, на тези правила.
 
 1. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; не е предоставил валиден и пълен адрес за доставка на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си, Спечелилият губи правото да получи наградата си.
 2. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 3. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
 4. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на томболата, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 5. На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
 6. Участникът трябва да запази регистрираните касови бележки на закупените от него продукти и при поискване от страна на Организатора да ги предостави.
 7. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
 8. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
 9. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е един брой от вид.
 10. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
Раздел VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
 1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща.
2.. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
3.. Организаторът не носи отговорност за:
- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.
 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде спекулативно повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
Раздел VII. ЛИЧНИ ДАННИ.
 1. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:
1)         Администратор на Вашите лични данни е:
„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022  
1.1.       Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
1.2.       Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
1.3.       Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
2)         Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Играта на Queen’s от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.
3)         Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер.
4)         Личните данни, които ще бъдат обработвани на спечелилите са: личните данни, необходими за изготвяне на съответните документи във връзка с начисляването, декларирането и внасянето на дължимия данък от страна на Организатора, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и Закона за счетоводството - име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта, както и  и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата.
5)         Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
6)         Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.
7)         Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
8)         Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
9)         За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.
10)       Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази игра.
11)        Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
12)       Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 1.3.
13)       Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 1.3 по-горе.
14)       Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.
Раздел VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на играта, а именно: promo.queens.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.
Раздел IX­­. ДРУГИ
 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на играта, а именно: www.promo.queens.bg.
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА:
Участниците, които участват в настоящата игра „СПЕЧЕЛИ С QUEEN’S ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“ не са ограничени от възможността да участват и в, паралелно провеждащата се в обозначените с рекламни материали търговски обекти, Игра на Queen’s „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“
Всеки участник в Играта на Queen’s „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“, който е спечелил награда или е участвал в нея, има право да регистрира същата касова бележка за участие и в настоящата Игра - „СПЕЧЕЛИ С QUEEN’S ЗА ТВОЯТА ПОЧИВКА!“
Пълни условия за играта на Queen’s „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С QUEEN’S“, може да откриете тук: https://promo.queens.bg/oficialni-pravila-box
 
©2024г.  | “Тимбарк България” ЕООД