ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯТА „Queen’s – СПЕЧЕЛИ ХЛЕБОПЕКАРНА!“

I.   ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1.       Кампанията („Играта“) се организира под името „Queen’s – Спечели хлебопекарна!”.

2.      Кампанията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговска верига „Кауфланд“.

3.      Срок на Кампанията: 26.04.2021г., 00:00:00 часа – 14.05.2021г., 23:59 часа (българско време).

4.      Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на сайта на играта http://promo.queens.bg/ („Официални правила“).

5.      Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на Кампанията, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.

 

II.   ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА.

1.       Организатор на Кампанията.

1.1     Във всички магазини от верига Кауфланд Кампанията се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.

2.      Изпълнител на Кампанията е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.

3.      Участници в Кампанията:

В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което е на възраст над 18 години. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Кампанията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 III.   ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА.

1.       Кампанията е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка:

1.1.    2 /два/ броя/ Queen’s – 1 L - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите, независимо дали се предлагат на промоционална цена, или не, в периода на Кампанията.

1.2.   Продуктите по т.1.1. не са маркирани със специално означение за участие в Кампанията.

2.      Продажбите на Продуктите, свързани с Кампанията, започват на 26.04.2021 г. и продължават до 14.05.2021 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Кампанията.

 

 IV.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1.     В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да закупи 2 /два/ броя продукти Queen’s – 1 L - /всички вкусове/ от обектите на търговската мрежа на „Кауфланд“, участващи в играта.

б/ да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 26.04.2021 г. до 23:59:59 часа на 14.05.2021 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/

в/ да регистрира номера на касовата бележка.

г/ да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и промоционалните Продукти, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени и номерът на касовата бележка.

д/  Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

е/ Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

2.    Един участник може да спечели максимално 1 /една/ награда /хлебопекарна Gorenje/., независимо от броя на регистрираните касови бележки.

3.    Със завършване на регистрацията си , всеки участник дава своето съгласие за обработване на собствените си лични данни, необходими за целите на настоящата Игра.

4.    Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

 

V.   РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

1.       Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на Продуктите, посочени в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на http://promo.queens.bg/.

2.      Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

3.      Всеки участник трябва да запази регистрираните касови бележки до края на играта, като необходимо условие за получаване на наградата, ако е печеливш в тегленето.

 VI.  НАГРАДЕН ФОНД.

1.       Количество и вид на наградите: 100 броя хлебопекарни с марка Gorenje  BM900WII за целия период на играта.

2.      Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.

3.      Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.

4.      Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в играта  е 1 бр. хлебопекарна.

 

VII.   ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИ.

1.       Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене, в което участват всички регистрирани.

2.      Тегленето на наградите ще се организира в срок до 10 дни след приключване на играта.   


VIII.  ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Обявяване на резултатите от играта

1.       Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите,  За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 1.

Доставка на наградите

1.       Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес на територията на Република Българияи мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни; ,  Спечелилият губи правото да получи наградата си.

2.      Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

3.      Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата си, в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

4.      Награда, която се е върнала при Организатора съгласно предходната  т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на спечелилите в Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.

5.      На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.

6.      Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда, в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка, при два опита за доставка.

7.       Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.

8.      Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

 

 IX.   ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.       Отговорност на Организатора:

a.       Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер.

b.      Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.

c.       Допуска се отклонение във вида на наградите, представени на сайта, както и във вида на рекламните материали, изготвени за играта.

d.      Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.

e.       Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

f.        Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 
XI. ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:


1)      Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022   

1.1.    Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

1.2.    Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

1.3.    Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

2)     Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоционална игра на Queen’s от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.

3)     Личните данни които ще бъдат обработвани са: име, презиме и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата.

4)     Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

5)      Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.

6)     Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

7)      Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.

8)     За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

9)     Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази Кампания.

10)  Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

11)   Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 2.

12)  Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 2 по-горе.

13)  Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.

X. Други условия на играта:

1.       Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес http://promo.queens.bg/ в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на http://promo.queens.bg/ . В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

2.      За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.

3.      Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.

4.      Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори в дух на добра воля между страните. В случай, че не се достигне до взаимно удовлетворително решение, спорът може да се отнесе до компетентния съдебен орган, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

5.      С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.