ПРАВИЛА

ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Queen’s – СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 50 ЛВ. ЗА ПАЗАРУВАНЕ В КАУФЛАНД!

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 2. Кампанията(„Играта“) се организира под името „Queen’s – Спечели ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в Кауфланд!”.
 3. Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговска верига „Кауфланд“.
 4. Срок на Играта :11.04.2022г., 00:00:00 часа – 24.04.2022г., 23:59 часа (българско време).
 5. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целият й период на сайта на играта http://promo.queens.bg/ („Официални правила“).
 6. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на Играта, считано от откриването ѝ до раздаването на наградите.

 

 1. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА.
 2. Организатор на Играта.
  • Във всички магазини от търговска верига Кауфланд Играта се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, ЕИК: 110558022, наричан по-долу Организатор.
 3. Изпълнител на Играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.
 4. Участници в Кампанията:

В Играта може да участва всяко физическо лице, което е на възраст на и над 18 години към датата на участие в Кампанията и пребивава на територията на страната. В играта не могат да участват: служители или съдружници на Организатора, собственици и служители на търговски обекти, които търгуват с промоционалните продукти, лицата, заети в тегленето на наградите, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на Кампанията и сътрудничещи на Организатора, както и членове на техните семейства. Под „членове на техните семейства” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 1. Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка:
  • 2 /два/ броя/ Queen’s – 1 L или 2 L PET - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите, независимо дали се предлагат на промоционална цена, или не, в периода на Играта.
  • Продуктите по т.1.1. не са маркирани със специално означение за участие в Кампанията.
 2. Продажбите на Продуктите, свързани с Играта, започват на 11.04.2022 г. и продължават до 24.04.2022 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Кампанията.

 

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.
  1. В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да закупи 2 /два/ броя продукти Queen’s – 1 L или 2 L PET  - /всички вкусове/, от обектите на търговската мрежа на „Кауфланд“, участващи в играта.

б/ да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 11.04.2022 г. до 23:59:59 часа на 24.04.2022 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/

в/ да регистрира номера на касовата бележка.

г/ да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и Продуктите, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L или 2 L PET. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени, датата и номерът на касовата бележка.

д/  Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

е/ Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

 1. Един участник може да спечели максимално 1 /една/ награда /подаръчен ваучер за пазаруване в Кауфланд/, независимо от броя на регистрираните касови бележки.
 2. Със завършване на регистрацията си, всеки участник дава своето съгласие за обработване на собствените си лични данни, необходими за целите на настоящата Игра.
 3. Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.

 

 1. РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.
 2. Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на Продуктите, посочени в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на http://promo.queens.bg/.
 3. Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
 4. Всеки участник трябва да запази регистрираните касови бележки до края на играта, като необходимо условие е представянето на касовата бележка за получаване на наградата, ако е печеливш в тегленето.

 

 1. НАГРАДЕН ФОНД.
 2. Количество и вид на наградите: 100 броя подаръчни ваучери за пазаруване в Кауфланд за целия период на играта, на стойност 50 лева всеки.
 3. Допуска се отклонение във визията на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
 4. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в играта е 1 бр. ваучер за пазаруване в Кауфланд на стойност 50 лв, за целия период на играта.

 

 1. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене, в което участват всички регистрирани.

 

 1. Тегленето на наградите ще се организира в срок до 10 дни след приключване на играта.

 

           

Обявяване на резултатите от играта

 1. Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, чрез едно име и последните четири цифри на телефонен номер и информирани чрез телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 1.

Доставка на наградите

 1. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес на територията на Република България и мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни, Спечелилият губи правото да получи наградата си.
 2. Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 3. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата си, в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
 4. Награда, която се е върнала при Организатора съгласно предходната т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на спечелилите в Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 5. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
 6. Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда, в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка, при два опита за доставка.
 7. Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги представи на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
 8. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 2. Отговорност на Организатора:
  1. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена, поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер.
  2. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
  3. Допуска се отклонение във визията на наградите, представени на сайта, както и във вида на рекламните материали, изготвени за играта.
  4. Организаторът не поема отговорност или задължения за:

- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;

- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.

 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

 

 1. XI. ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022   

 1. X. Други условия на играта:
 2. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес http://promo.queens.bg/ в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на http://promo.queens.bg/ . В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
 4. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници, които не отговарят на условията за участие, които нарушават настоящите Правила, както и в случай на установени злоупотреби от тяхна страна.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори в дух на добра воля между страните. В случай, че не се достигне до взаимно удовлетворително решение, спорът може да се отнесе до компетентния съдебен орган, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
 6. С включването си в Играта участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.